KONTAKT

kontakt

Świadkowie

Świadkowie

 

W procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa  świadkowie odgrywają jedną z ważniejszych ról jeśli chodzi o dowodzenie w sprawach tzw. „rozwodu kościelnego”.
Zgodnie z normami zawartymi w Kodeksie prawa kanonicznego, kan. 1573 – zeznania jednego świadka, nie są wystarczające. Do prowadzenia procesu winno się przedstawić optymalnie 4 świadków.

 

Kto może być świadkiem?

 

Kodeks prawa kanonicznego nie odpowiada wprost na pytanie kto może być świadkiem. W przepisach widzimy uregulowania, które wskazują, że wszyscy mogą być świadkami, chyba że prawo wyraźnie ich wyklucza. Definicja świadka oznacza osobę, która może zostać wezwana do udziału w procesie, w którym nie jest stroną. Zgodnie z brzmieniem KPK kan. 1550, z bycia świadkiem całkowicie wyłączone są osoby niezdolne do zeznań, osoby które nie ukończyły 14 lat oraz upośledzeni umysłowo, chyba że zostaną oni dopuszczeni przez sędziego na mocy stosownego dekretu.
Prawo mówi również o osobach niezdolnych do bycia świadkami, są to: osoby będące stronami, albo te, które występują w sądzie w imieniu stron, jak również kapłani w odniesieniu do wszystkiego, czego dowiedzieli się podczas spowiedzi.

 

Kogo można zaproponować na świadka?

 

Pamiętać należy, że w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, to na stronie powodowej spoczywa obowiązek przedstawienia listy świadków, którzy potwierdzą fakty świadczące za nieważnością małżeństwa, na które powołujemy się w tezie skargi powodowej, chyba że strona pozwana będzie chciała zgłosić swój tytuł, wówczas na jego poparcie również może przywołać odpowiednich świadków. Bardzo istotne jest to, aby dokładnie przeanalizować kto znał strony przed ślubem, znał określone fakty z ich związku przedmałżeńskiego, a potem małżeństwa i kto mógłby potwierdzić tytuły, na które się powołujemy. Najlepiej byłoby powołać świadków z dwóch stron, strony powodowej i pozwanej np. rodzice stron, przyjaciel strony powodowej/pozwanej. Dla sądu będzie to miało większą wartość dowodową. Zeznanie jednego świadka nie może być bowiem pełnym dowodem. Jeśli strona zaproponuje świadków jedynie ze swojej strony, wówczas będzie musiała liczyć się z tym, iż sąd wezwie ją do przedstawienia innych świadków, pochodzących z kręgu rodzinnego, znajomych, strony przeciwnej.

 

Gdzie przesłuchiwani są świadkowie?

 

Świadkowie przesłuchiwani są w siedzibie trybunału, chyba że sędzia uzna inaczej. Z racji np. odległego miejsca zamieszkania od siedziby sądu kościelnego, choroby czy innej uzasadnionej niedogodności świadkowie mogą zostać przesłuchani w innym miejscu, o ile sędzia wyrazi na to zgodę.

 

Jakie pytania zadawane są świadkowi?

 

Na początku sędzia musi stwierdzić tożsamość danej osoby, spytać o jego stosunek do stron. Podczas zadawania pytań sędzia musi dowiedzieć się jakie jest źródło jego wiadomości na temat tego co świadek zeznaje, a także padną pytania o czas w jakim świadek dowiedział się o określonych faktach.
Pytania do świadka zmierzają bezpośrednio do potwierdzenia tezy zawartej w skardze powodowej. Muszą być one krótkie, dostostosowane do inteligencji osoby przesłuchiwanej. Pytanie nie mogą być podchwytliwe, niesugerujące odpowiedzi. W przesłuchaniu chodzi o wydobycie prawdy. Pytań nie podaje się wcześniej świadkom do wiadomości. Świadkowie powinni zeznawać ustnie i bez czytania, chyba że chodzi o rachunki i sprawozdania.

 

Jak odbywa się przesłuchanie świadka?

 

Świadkowie przesłuchiwani są osobno i pojedynczo. Przesłuchanie świadka dokonywane jest przez sędziego, jego delegata lub audytora, którym winien towarzyszyć notariusz. W trakcie przesłuchania mogą być obecni adwokaci, pełnomocnicy stron, czasem w uzasadnionych przypadkach mogą być obecne również strony.
Zeznania świadków spisywane są w formie protokołu przez notariusza. Notariusz na koniec odczytuje świadkowi to co zostało spisane, dając mu możliwość uzupełnienia, skreślenia, poprawienia lub zmiany. Protokół powinien zostać na koniec podpisany przez świadka, sędziego i notariusza.

 

Świadectwa kwalifikacyjne

 

Przy ocenie zeznań świadka, sędzia ma prawo żądać świadectw kwalifikacyjnych. Świadectwa kwalifikacyjne mają potwierdzić „wiarygodność” świadka. O wystawienie świadectw kwalifikacyjnych prosi się proboszczów lub innych duszpasterzy.

adwokat kościelny Warszawa

Magdalena Pietrzyk

Magdalena Pietrzyk kancelaria

Magdalena Pietrzyk

Kancelaria radcy prawnego
Kancelaria prawa kanonicznego

Rozwód kościelny

Gdzie działamy

„Carpathia Office House”, ul. Zajęcza 15, 00-351 Warszawa

tel.: 571 034 593, e-mail: biuro@kancelariapietrzyk.pl

NIP: 7681816745

Godziny pracy Kancelarii:
poniedziałek – czwartek: 09.00-17.00
piątek: 09.00-16.00

ING Bank Śląski S.A.: 17 1050 1054 1000 0097 3203 4369
Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze umówienie terminu spotkania. Swoje usługi świadczymy na terenie całej Polski i za granicą.

Możliwe jest zdalne nawiązanie współpracy, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności osobistego kontaktu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w Polsce i poza jej granicami.

Kliknij i sprawdź adres korespondencyjny.

Adres korespondencyjny

Kancelaria Adwokacka Magdalena Pietrzyk
ul. Zawiszy 14/151, 01-167 Warszawa

ING Bank Śląski S.A.: 17 1050 1054 1000 0097 3203 4369
Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Formularz kontaktowy