KONTAKT

kontakt

Kancelaria Prawa Kanonicznego Warszawa
Adwokat Kościelny

MOŻESZ POBRAĆ NASZ FORMULARZ PYTAŃ W SPRAWACH O STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA LUB WYPEŁNIĆ GO BEZPOŚREDNIO NA STRONIE, BEZ KONIECZNOŚCI WYSYŁANIA NA ADRES E-MAILOWY.

O kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Pietrzyk z siedzibą w Warszawie powstała w 2017 r. Założona jest przez adwokata, prawnika kanonistę, a zarazem adwokata kościelnego ad casum Magdalenę Pietrzyk, specjalistę obojga praw – prawa świeckiego oraz kościelnego.

Posiadając uprawnienia Iuris Utriusque Magister Magdalena Pietrzyk, może świadczyć pomoc prawną zarówno przed sądami powszechnymi jak i sądami kościelnymi.

Kancelaria Radcy Prawnego świadczy pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych oraz biznesowych. W celu zapewnienia kompleksowej obsługi współpracujemy ze specjalistami z różnych dziedzin prawa.

W ramach Kancelarii Radcy Prawnego działa Kancelaria Prawa Kanonicznego, świadcząca usługi w zakresie prawa kanonicznego oraz wyznaniowego, ze szczególnym uwzględnieniem  spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego, błędnie nazywane „rozwodem kościelnym”, „unieważnieniem ślubu”, „unieważnieniem małżeństwa”. Oferujemy profesjonalne doradztwo prawne, przygotowanie wszelkich pism procesowych z zakresu prawa kanonicznego, a także reprezentowanie stron przed sądem kościelnym w roli pełnomocnika lub adwokata kościelnego.

Jako ogólnopolska Kancelaria Prawa Kanonicznego świadczymy pomoc prawną z zakresu prawa kanonicznego we wszystkich diecezjach. Prowadzimy sprawy przed sądami biskupimi w całej Polsce.

Głównym wyznacznikiem naszych działań jest zrozumieć potrzeby klienta, zbudować zaufanie, a poprzez swoją wiedzę i doświadczenie osiągnąć zamierzony cel.

Zakres usług

Prawo kanoniczne / Stwierdzenie nieważności małżeństwa

Prawo kanoniczne / Stwierdzenie nieważności małżeństwa

więcej...

Prawo kanoniczne / Stwierdzenie nieważności małżeństwa

 • porady dotyczące podstaw skargi, wraz ze wstępną oceną istnienia przesłanek do stwierdzenia nieważności małżeństwa, „rozwodu kościelnego”;
 • sporządzenie projektu skargi powodowej/skargi o stwierdzenie nieważności małżeństwa;
 • rekurs przeciwko odrzuceniu skargi powodowej;
 • odpowiedź strony pozwanej na skargę powodową;
 • uwagi strony po publikacji akt sprawy;
 • odpowiedź na uwagi obrońcy węzła małżeńskiego;
 • pomoc w doborze materiału dowodowego oraz świadków;
 • sporządzenie projektu głosu końcowego;
 • konsultacje w trakcie toczącego się procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa;
 • pomoc w sporządzaniu wszelkich innych pism procesowych;
 • reprezentacja w postępowaniu przed Sądami biskupimi.
Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze

więcej...

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • rozwód;
 • podział majątku;
 • alimenty;
 • władza rodzicielska;
 • kontakty z małoletnim;
 • separacja;
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa;
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej;
 • rozstrzyganie o istotnych sprawach rodziny.
Prawo wyznaniowe

Prawo wyznaniowe

więcej...

Prawo wyznaniowe

 • doradztwo dla instytucji kościelnych;
 • kompleksowa obsługa prawna diecezji, parafii, zakonów, stowarzyszeń kościelnych, fundacji;
 • obsługa inwestycji i działalności gospodarczej prowadzonej przez instytucje kościelne;
 • obsługa prawna sporów instytucji kościelnych z organami samorządu terytorialnego, kontrahentami, wykonawcami inwestycji kościelnych, najemcami i dzierżawcami nieruchomości kościelnych;
 • doradztwo prawne w zakresie zarządu majątkiem kościelnym;
 • doradztwo prawne dla podmiotów prowadzących cmentarze z zakresu prawa go grobu;
 • prowadzenie spraw z zakresu naruszenia dóbr osobistych instytucji kościelnych, duchownych;
 • prowadzenie spraw karnych z zakresu przestępstw przeciwko wolności sumienia i wyznania.
Prawo cywilne i spadkowe

Prawo cywilne i spadkowe

więcej...

Prawo cywilne i spadkowe

 • odzyskiwanie należności;
 • odszkodowania;
 • zadośćuczynienia;
 • dochodzenie roszczeń związanych z wypadkami komunikacyjnymi;
 • roszczenia wynikające z umów;
 • zasiedzenie;
 • ochrona własności;
 • ochrona dóbr osobistych;
 • droga konieczna i inne służebności;
 • postępowanie egzekucyjne;
 • powództwa o zapłatę;
 • sprawy majątkowe;
 • sprawy spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek);
 • ugodowe rozwiązywanie sporów;
 • stwierdzenie nabycia spadku;
 • dział spadku;
 • zachowek;
 • stwierdzenie nieważności testamentu;
 • przyjęcie i odrzucenie spadku.
Prawo pracy

Prawo pracy

więcej...

Prawo pracy

 • powództwo o zapłatę;
 • wypadek w pracy;
 • ustalenie istnienia stosunku pracy;
 • przywrócenie do pracy;
 • odszkodowanie;
 • uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne;
 • sprostowanie świadectwa pracy;
 • mobbing.
Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

więcej...

Zakres usług prawo administracyjne

 • odwołania od decyzji;
 • zażalenia na postanowienia administracyjne;
 • skargi do sądu administracyjnego (np. o stwierdzenie nieważności decyzji);
 • wnioski (np. o wznowienie postępowania);
 • skargi kasacyjne;
 • reprezentację na każdym etapie sprawy.
Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych

więcej...

Prawo zamówień publicznych

 • Przygotowywanie, opiniowanie dokumentacji przetargowej (SIWZ, oświadczenia);
 • Przygotowywanie, opiniowanie umów w zamówieniach publicznych;
 • Postępowania odwoławcze przed KIO (Krajową Izbą Odwoławczą);
 • Reprezentacja w zagranicznych zamówieniach publicznych;
 • Skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO);
 • Umowy konsorcjum;
 • Weryfikacja ofert;
 • Weryfikacja zasadności odrzucenia oferty, wykluczenia wykonawcy.
Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

więcej...

Prawo gospodarcze

 • udzielania porad prawnych;
 • sporządzaniu opinii prawnych;
 • opracowywaniu projektów aktów prawnych;
 • zastępstwa prawnego i procesowego, w tym występowania przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przed naczelnymi lub centralnymi organami administracji państwowej, przed sądami okręgowymi, apelacyjnymi oraz przed organami drugiej instancji w postępowaniu administracyjnym;
 • reprezentacji przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym w sprawach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych;
 • przygotowywania pism procesowych w postępowaniach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych w tym zażalenia, apelacje, skargi kasacyjne, pisma przygotowawcze, pozwy, pozwy w postępowaniu nakazowym i upominawczym, pisma w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym.
Prawo karne

Prawo karne

więcej...

Prawo karne

 • udział w postępowaniu przygotowawczym jako obrońca podejrzanego;
 • udział w czynnościach procesowych – przesłuchanie podejrzanego, świadka, biegłego, eksperymencie procesowym i innych;
 • udział w czynności uzgodnienia z prowadzącym postępowanie przygotowawcze wniosku o  skazanie bez przeprowadzenia rozprawy art. 335 kpk;
 • sporządzenie zażalenia na zatrzymanie;
 • sporządzenie zażalenia na zastosowanie, zmianę środka zapobiegawczego, w tym tymczasowego aresztowania;
 • sporządzenie wniosku o umorzenie, warunkowe umorzenie postępowania.
adwokat kościelny Magdalena Pietrzyk

Radca Prawny Magdalena Pietrzyk

Magdalena Pietrzyk, jako jedna z nielicznych osób w Polsce posiada łącznie tytuły: Radcy Prawnego i Adwokata kościelnego ad casum. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych  w Warszawie. Założycielka Kancelarii Radcy Prawnego i Kancelarii Prawa Kanonicznego.

Magdalena Pietrzyk jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji. Studia prawnicze ukończyła przedkładając do obrony pracę magisterską pod tytułem „Małżeńskie ustroje majątkowe”.

Po odbyciu aplikacji adwokackiej i zdaniu państwowego egzaminu adwokackiego Magdalena Pietrzyk wpisana została na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie, a następnie wpisana została na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

więcej...

Magdalena Pietrzyk, jako jedna z nielicznych osób w Polsce posiada łącznie tytuły: Radcy Prawnego i Adwokata kościelnego ad casum. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Założycielka Kancelarii Radcy Prawnego i Kancelarii Prawa Kanonicznego.

Magdalena Pietrzyk jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji. Studia prawnicze ukończyła przedkładając do obrony pracę magisterską pod tytułem „Małżeńskie ustroje majątkowe”.

Po odbyciu aplikacji adwokackiej i zdaniu państwowego egzaminu adwokackiego Magdalena Pietrzyk wpisana została na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie, a następnie wpisana została na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Nr wpisu WA-16131.

Równolegle odbywając aplikację adwokacką Magdalena Pietrzyk ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z Prawa Zamówień Publicznych oraz Prawa Ubezpieczeniowego.

Magdalena Pietrzyk jest także absolwentem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydziału Prawa Kanonicznego. Studia z dziedziny prawa kanoniczego zakończyła z wynikiem bardzo dobrym, pozyskując wszelkie – wymagane przez prawo kanoniczne – uprawnienia do występowania przed sądami biskupimi, w szczególności dysponując tytułem licencjata kościelnego zgodnie z Konstytucją Apostolską Sapientia Christiana. Jeszcze podczas studiów zdobywała doświadczenie zawodowe, podczas praktyk w Sądzie Metropolitalnym w Warszawie.

Radca Prawny Magdalena Pietrzyk specjalizuje się w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego potocznie zwane „rozwodem kościelnym”. Świadczy usługi profesjonalne, doradcze w zakresie prawa kanonicznego, kościelnego i wyznaniowego oraz reprezentuje Klientów na każdym etapie procesów w sądach kościelnych. Posiada prawo reprezentowania stron przed Trybunałami kościelnymi na terenie całego kraju, jako adwokat ad causam.

Ponadto, świadczy kompleksową obsługę prawną na rzecz klientów indywidualnych, przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, fundacji, stowarzyszeń oraz innych podmiotów. Radca Parwny Magdalena Pietrzyk posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych oraz w obsłudze klientów indywidualnych,  które zdobywała współpracując z licznymi kancelariami prawnymi.

Prywatnie jej pasja skupia się wokół wędrówek górskich, sportów wodnych oraz kuchni włoskiej.

adwokat kościelny

Najnowsze na blogu

„Rozwód kościelny” – Coraz więcej par chce „rozwodu kościelnego”

„Rozwód kościelny” – Coraz więcej par chce „rozwodu kościelnego”

rozwód kościelny Coraz więcej par chce "rozwodu kościelnego"

więcej...
Homoseksualizm a „rozwód kościelny”

Homoseksualizm a „rozwód kościelny”

Zagadnienie homoseksualizmu coraz częściej przekładane jest na kanwę spraw prowadzonym przed sądami kościelnymi w kontekście postępowań o „rozwód kościelny”, „unieważnienie ślubu”, „unieważnienie małżeństwa kościelnego”

więcej...
Magdalena Pietrzyk kancelaria

Magdalena Pietrzyk

Kancelaria radcy prawnego
Kancelaria prawa kanonicznego

Rozwód kościelny

Gdzie działamy

„Carpathia Office House”, ul. Zajęcza 15, 00-351 Warszawa

tel.: 571 034 593, e-mail: biuro@kancelariapietrzyk.pl

NIP: 7681816745

Godziny pracy Kancelarii:
poniedziałek – czwartek: 09.00-17.00
piątek: 09.00-16.00

ING Bank Śląski S.A.: 17 1050 1054 1000 0097 3203 4369
Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze umówienie terminu spotkania. Swoje usługi świadczymy na terenie całej Polski i za granicą.

Możliwe jest zdalne nawiązanie współpracy, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności osobistego kontaktu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w Polsce i poza jej granicami.

Kliknij i sprawdź adres korespondencyjny.

Adres korespondencyjny

Kancelaria Adwokacka Magdalena Pietrzyk
ul. Zawiszy 14/151, 01-167 Warszawa

ING Bank Śląski S.A.: 17 1050 1054 1000 0097 3203 4369
Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Formularz kontaktowy